Jämställdhetspolicy


Inledning
Utgångspunkten för vårt jämställdhetsarbete är att det skall främja mäns och kvinnors lika rätt i fråga om studier, arbete, anställnings- och övriga arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter.
Vi skall värna demokratiska värden och ge utrymme för fritt tänkande och debatt. Vi skall vara ett jämställt och jämlikt företag som karaktäriseras av öppenhet. Frågor som rör tillgänglighet, mottagande och bemötande av människor med olika behov och bakgrund skall ges hög prioritet. Anställdas medansvar i det dagliga arbetet skall främjas.
Företagets kultur ska gynna jämställdhet och ge män och kvinnor samma möjligheter att verka, påverka och avancera. Sett ur ett kvalitetsperspektiv ska både kvinnors och mäns kunskaper och erfarenheter tas till vara och berika alla företagets verksamhetsområden.

Lagstiftning
Ansvaret för att arbeta för jämställdhet i arbetslivet är närmare fastställt i diskrimineringslagen (2008:567). Lagen förbjuder arbetsgivaren att diskriminera någon på grund av kön vid anställning, anställningsvillkor och arbetsledning med mera. Alla arbetsgivare skall enligt lagen i samverkan med de anställda bedriva ett aktivt arbete för antidiskriminering. Lika lön skall enligt lag betalas till anställda som utför lika eller likvärdigt arbete. Könsdiskriminering vid lönesättning är också förbjuden.

Lönesättning och kompetensutveckling
Lönesättning får inte påverkas av kön. I samband med nyrekrytering, befordran och lönerevision skall jämställdhetsaspekter beaktas. Kartläggning av lönestruktur med hänsyn till kön görs när arbetsvärderingsverktyg finns tillgängligt.
Företaget skall skapa förutsättningar för både manliga och kvinnliga medarbetare att kompetensutvecklas, till exempel genom att i samband med medarbetarsamtal upprätta en individuell kompetensutvecklingsplan samt genom att underlätta kompetensutveckling inom ämnesområdet.

Sexuella trakasserier
Sexuella trakasserier handlar om beteende som är kränkande, ovälkommet samt grundat på kön eller av sexuell natur som kränker medarbetares eller kunds integritet i arbetet. Alla anställda skall ha kunskaper om vad sexuella trakasserier är, om de egna rättigheterna och skyldigheterna samt om vart man kan vända sig om man utsatts för sådana handlingar.

Mål
Våra mål i arbetet för jämställdhet:

Varje medarbetare och kund skall uppfatta sin situation som jämställd.
Kunder skall, i alla situationer, ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter, oavsett kön.
Språk, bilder etc. i informationsmaterial skall utformas så att jämställdheten främjas.
Sexuella trakasserier skall inte förekomma.
Medarbetare skall, inom ramen för sin anställning, ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter, oavsett kön.
Att män och kvinnor har samma möjligheter att kombinera arbets- och familjeliv.

Åtgärder
Företagsledningen skall tillse att alla ges möjlighet till delaktighet och engagemang i företagets verksamhet, oavsett könstillhörighet genom att skapa och upprätthålla förutsättningar för dialog och informationsspridning.
I den pedagogiska utvecklingen av gamla och nya kurser skall genusaspekter uppmärksammas. Detta kan bara ske genom att lärarna och rådgivarna utbildas och ges tillfälle att reflektera över jämställdhetsfrågor. Samtliga tjänster och utbildningar ska utformas på ett sådant sätt att de är tilltalande för alla deltagare oavsett kön.
Kvinnor skall aktivt rekryteras till ledningsuppdrag; chef och ordförande i styrelser, nämnder och kommittéer. Vid val till ledningsuppdrag skall alltid föreslås en kvinna och en man. Om detta inte sker måste det klart motiveras.
Jämställdhetsaspekter skall beaktas vid tjänstetillsättning. Företaget ska vid anställning och anlitande av konsulter verka för att en jämn könsfördelning uppnås. Företagets jämställdhetsarbete skall presenteras för nyanställd personal.

Handlingsplan vid trakasserier

Säg i från till den som trakasserar. Anmäl det till företagsledningen, muntligt, eller skriftligt om du tycker att det är svårt att prata om det.
Notera händelserna. Det är viktigt att föra minnesanteckningar med datum, klockslag, plats, eventuella vittnen, vad trakasseraren gjorde, reaktioner och känslor.
Prata med andra. Prata med anställd eller chef som du känner förtroende för.
Kontakta företagsledningen direkt eller om inget av ovanstående förbättrar situationen.
Företagsledningen vidtar omedelbart åtgärder. Inledningsvis genomförs ett enskilt samtal med den anklagade trakasseraren. Medling med tredje part är ett alternativ till enskilt samtal.
Sanktioner som kan komma ifråga efter en formell anmälan om sexuella trakasserier är: disciplinpåföljderna muntlig respektive skriftlig varning; omplacering och uppsägning; avsked samt åtalsanmälan.

Företagets styrelse bär det yttersta ansvaret för jämställdhetsarbetet.

- Vi ger trygghet och inspiration till nyföretagare, innovatörer och entreprenörer genom rådgivning och utbildning