GDPRSå här hanterar vi personuppgifter

Vi på EGT vill att du ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Denna sida är till för att ge dig övergripande information om vad vi gör med dina personuppgifter. Här kan du bland annat läsa om vad en personuppgift är, på vilket sätt vi behandlar dem och vilka rättigheter du har.

Allmänt om personuppgifter
Personuppgifter är all information som på något vis kan kopplas till en person som är i livet. Det kan röra sig om namn och personnummer men även uppgifter som endast indirekt kan kopplas till en person såsom användarnamn, folkbokföringsadress och IP-nummer.

Vi behandlar personuppgifter för olika ändamål och i olika delar av vår verksamhet. Det behöver vi göra för att kunna fullgöra vårt uppdrag men även för att efterleva vår roll som företag och arbetsgivare. EGT, såsom personuppgiftsansvarig, är ansvarig för att hantera dina personuppgifter på ett korrekt sätt och i enlighet med lagar och förordningar.

Personuppgifterna som behandlas hos oss hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen och lag med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.

När, hur och varför vi behandlar dina personuppgifter
När du beställer:
När du beställer så behandlar vi de uppgifter du lämnar för att kunna ge dig den hjälp du efterfrågar. Detta innebär bland annat att vi behandlar dina kontaktuppgifter såsom telefonnummer eller mail du kontaktar oss ifrån och IP-nummer för de fall du kontaktar oss digitalt. Om identifiering krävs, så behöver vi även behandla de personuppgifter som behövs för att säkerställa din identitet. Beroende på vilken kontaktväg du väljer så kan du få fråga om du vill delta i en frivillig utvärdering efter din kontakt med oss.
När vi handlägger ditt ärende:
För att vi ska kunna handlägga ett ärende så behöver vi behandla vissa personuppgifter. Personuppgifter inhämtar vi oftast direkt från våra uppdragsgivare. Vid handläggning efterfrågar vi vissa personuppgifter, till exempel namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress. Men vi behöver även behandla uppgifter som rör de tjänster vi utför. Detta innebär att de personuppgifter som behandlas varierar beroende på din specifika situation.
När du kontaktar oss:
När du kontaktar oss så behandlar vi de uppgifter du lämnar för att kunna ge dig den hjälp du efterfrågar. Detta innebär bland annat att vi behandlar dina kontaktuppgifter såsom telefonnummer eller mail du kontaktar oss ifrån och IP-nummer för de fall du kontaktar oss digitalt. Om identifiering krävs, så behöver vi även behandla de personuppgifter som behövs för att säkerställa din identitet. Beroende på vilken kontaktväg du väljer så kan du få fråga om du vill delta i en frivillig utvärdering efter din kontakt med oss.
När du besöker vår webbplats (webbanalys/ cookies):
Vi använder kakor på denna webbplats för att förbättra webbplatsen för dig som besökare. En kaka är en liten textfil som lagras på din dator och innehåller information om hur du använder vår hemsida. Vi använder sedan ett program för att visa information om hur besökare använder webbplatsen, för att kunna utveckla vår webbplats och våra tjänster. För att kunna analysera besökares användning av vår webbplats behandlar vi besökarens IP-nummer.

Var dina personuppgifter kommer ifrån och vilka vi delar dem med
Vissa uppgifter samlar vi in direkt från dig som registrerad. Detta sker till exempel vid utförande av tjänsterna. Ibland får vi uppgifter om dig från andra aktörer. Vi tar till exempel del av uppgifter från våra uppdragsgivare.
I vissa fall behöver vi dela dina personuppgifter med andra aktörer. Ibland så sker det för att vår verksamhet ska kunna bedrivas på bästa sätt. Men ibland så delar vi personuppgifter om uppgifterna behövs i mottagarens verksamhet. Detta gäller för uppdrag för Arbetsförmedlingen.

Automatiserat beslutsfattande
EGT tillämpar inte automatiserat beslutsfattande.

Så här länge sparas dina personuppgifter
De personuppgifter som vi behandlar sparas den tid som krävs för att fullgöra och bevisa våra uppdrag gentemot våra uppdragsgivare och berörda myndigheter. Alla personuppgifter som avser uppdrag för Arbetsförmedlingen sparas sex till åtta månader, vissa av dessa uppgifter sparas därefter ytterligare upp till sju år för att vi ska efterleva lagstiftning som reglerar bokföringsskyldighet, redovisning och liknande.

Begäran om registerutdrag
Du som är registrerad har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar och varför vi behandlar dessa. Denna information får du genom ett så kallat registerutdrag. Utdraget får du normalt inom en månad efter du frågar om det. Vid behov kan detta förlängas med ytterligare två månader.

Rätt till rättelse och komplettering
Om du anser att vi registrerat felaktiga personuppgifter om dig kan du vända dig till oss för att få dessa uppgifter rättade. Det innebär också att du har rätt att komplettera med sådana personuppgifter som saknas och som är relevanta med hänsyn till ändamålet med personuppgiftsbehandlingen.

Rätt till radering
Du som är registrerad har i vissa begränsade fall rätt att få dina personuppgifter borttagna ur våra register. Denna rättighet gäller endast i vissa enskilda fall när uppgifter till exempel behandlats olagligt eller när radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Rätt till begränsning av behandling
Du kan i vissa fall ha rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

Rätt att göra invändningar
Om vi behandlar dina personuppgifter kan du i vissa fall invända mot behandlingen.

Rätt till dataportabilitet
Du som har lämnat dina personuppgifter har i vissa fall rätt att få ut och använda dessa personuppgifter på annat håll. Vi kan vara skyldig att underlätta en sådan överflyttning av personuppgifter när det är tekniskt möjligt.

Hur du använder dig av dina rättigheter
Om du vill ha ett registerutdrag som visar hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du vill nyttja någon av dina rättigheter enligt detta dokument är du välkommen att kontakta oss.

- Vi ger trygghet och inspiration till nyföretagare, innovatörer och entreprenörer genom rådgivning och utbildning