Miljöpolicy

 

Inledning

För oss och våra ägare är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår administration och integrera miljöfrågorna i vårt utbud av produkter och tjänster.

Förebyggande av förorening

Grunden för vårt miljöarbete är en medveten ambition att värna om miljön genom användning av förnyelsebara resurser i så slutna kretslopp som möjligt samt att undvika användning av miljöförstörande ämnen och därigenom förebygga förorening.

Miljökunnig personal

Det är ledningens ambition att varje medarbetare skall känna ansvar och verka för att skapa en grund till ett förebyggande miljöarbete, och att miljöarbetet innefattar arbete med ständiga förbättringar. Alla medarbetare uppmanas och uppmuntras till att bidra med kreativa lösningar inom miljöområdet, vilket bidrar till att miljöpåverkan minskar. Fortbildning i miljöfrågor och därtill hörande lagar och förordningar ska ske kontinuerligt.

Tjänster anpassade för miljön

Vi skall sträva efter att ha tillräcklig kompetens för att vid varje tillfälle kunna föreslå de mest miljöanpassade lösningarna inom de områden våra tjänster efterfrågas. Våra kunder skall kunna känna sig trygga i förvissningen om att vi fortlöpande utvecklar tjänsterna så att de står i samklang med samhällets olika miljömål och följer gällande miljölagstiftning.

Tillämplig miljölagstiftning, föreskrifter och övriga krav som organisationen berörs av samt att miljökrav ställs på leverantörer och produkter utgör grunden för att fastställa och följa upp övergripande och detaljerande miljömål och förbättra miljöprestandan.

Miljövänliga lokaler och arbetsplatser

EGT ska se till att kundens krav på god miljö blir tillgodosedda, gällande såväl den yttre miljön som inomhusmiljön och arbetsmiljön. Vi har miljöanpassat våra kontorsrutiner för att i största möjliga mån hushålla med resurser och energi.

Principer

En grundläggande princip för miljöarbetet är utbytesprincipen, som innebär att sämre teknik och miljöfarliga ämnen kontinuerligt byts ut mot bättre teknik och mindre miljöfarliga ämnen.

Ytterligare en princip för miljöarbetet är försiktighetsprincipen, som syftar till att undvika verksamheter med stora potentiella risker. En verksamhet som står i strid med kretsloppsprincipen kan därför tas bort utan att det behöver finnas fullständiga bevis för att den är farlig.

Leverantörsurval

Våra tjänster och vårt agerande mot våra kunder och leverantörer skall visa vårt miljötänkande. EGT:s leverantörsbedömning skall präglas av vår miljöpolicy och våra miljömål. Dessa ligger till grund för de miljökrav som ställs på våra leverantörer och deras produkter och tjänster.

- Vi ger trygghet och inspiration till nyföretagare, innovatörer och entreprenörer genom rådgivning och utbildning