Etisk policy


Inledning
Syftet med vår etiska policy är att visa internt och externt hur vi resonerar i etiska frågor kring affärsverksamhet. EGT sätter etiska frågeställningar och etiskt beteende högt. Att agera etiskt ligger i linje med företagets värdegrund. Vi vill konkurrera med andra företag på sunda villkor och vill praktiskt agera för att främja sådana villkor på marknader där vi agerar. Vi förväntar oss att företagets medarbetare, anställda eller underleverantörer, arbetar på detta sätt och omedelbart vidtar åtgärder om annat beteende skulle förekomma. För oss utgör policyn både ett underlag för förebyggande arbete, en praktisk vägledning och ett stöd för hur olika situationer skall hanteras.

Etiskt agerande i verksamheten
Vid alla affärstillfällen måste gällande lagar och föreskrifter beaktas. Ett stabilt affärsmässigt samarbete till nytta för alla parter kan endast uppnås vid sund konkurrens och med strikt iakttagande av gällande bestämmelser. Företagsledningen har till uppgift att se till att berörda medarbetare känner till och följer relevanta lagar och bestämmelser. Ledningen ansvarar också för att de ramvillkor fastläggs, vilka förhindrar korruption. Med detta som syfte skall alla medarbetare i företaget få ta del av principerna i dessa riktlinjer. Medarbetarna förpliktigar sig att följa riktlinjernas etiska principer.

Företagsledningen skall uppträda som goda förebilder. Styrelse och företagsledning skall förhålla sig etiskt oklanderligt. Deras förebildsfunktion måste fortlöpande upprätthållas genom ett ärligt och rättvist uppträdande. Företagsledningen skall också offentligt framhålla, att företaget under inga omständigheter tolererar korrupta beteendemönster.

Etiskt oklanderliga förhållanden på arbetsplatsen betyder i huvudsak ärlighet och rättvisa i umgänget med andra medarbetare samt kunder, leverantörer, konkurrenter, myndigheter och allmänheten. Företagets integritet och goda rykte ligger i medarbetarnas händer.

Regler för medarbetare
Vi umgås korrekt med affärskontakter och myndigheter
EGT övertygar genom produkternas och tjänsternas pris, prestation, kvalitet och kompetens. Vi behandlar alla våra affärskontakter på ett juste sätt. Vi tillåter inte att konkurrensen påverkas av eller snedvrids genom bestickning, bedrägeri, företagsspioneri, stöld eller tvång. Deltagande i kartellöverenskommelser får inte äga rum. Medarbetare, som på ett ohederligt sätt försöker påverka affärskontakter eller myndigheter, blir, oaktat straffrättsliga konsekvenser, disciplinärt och arbetsrättsligt ställda till svars.

Affärskontakter och myndigheter umgås korrekt med oss
Försök från affärskontakter eller myndigheter, att på ett ohederligt sätt påverka företagets medarbetare i deras beslut tolereras inte; de anmäls till vederbörande ledning. Medarbetare, som låter sig påverkas på ett ohederligt sätt, av kunder eller leverantörer, blir – oaktat straffrättsliga konsekvenser – disciplinärt och arbetsrättsligt ställda till svars.

Gåvor hanteras på ett ansvarsfullt sätt
Gåvor av större värde skall i princip vare sig ges eller tas emot. Detta gäller såväl penningsummor som övriga gåvor. Som penninggåvor betraktas alla belopp oavsett form eller valuta. Till sakgåvor räknas varje föremål av något värde. Även resor, tjänster och reklampremier betraktas som gåvor. Reklampresenter och gåvor i samband med högtider eller jubileum skall värdemässigt vara så utformade, att de inte placerar mottagaren i en beroendeställning. De måste väljas enligt principen att allt som kan uppfattas som oredlighet och felaktighet måste förhindras för såväl givare som mottagare. Vid tveksamhet skall avgörandet ligga hos överordnad.

Informationsplikt
Företagsledningen skall se till att korruption förhindras. Medarbetarna förväntas följa informationsplikt om korrupta förhållanden. Varje medarbetare blir medansvarig om han eller hon har kännedom om korrupta förhållanden och inte anmäler detta. En medarbetare, som följer sin informationsplikt, får inte utsättas för olägenhet därav. Sådan information måste ovillkorligen behandlas förtroligt.

Kontroll och sanktioner
EGT säkerställer att rutiner och förhållningsregler utarbetas både för genomförandet och den fortlöpande hanteringen av policyn, och att dessa rutiner och förhållningsregler integreras i företagets dagliga verksamhet.

Sanktioner
Vid överträdelse av EGT:s gällande förhållningsregler och lagliga föreskrifter skall erforderliga organisatoriska, disciplinära och rättsliga åtgärder tillgripas, för att – oaktat straffrättsliga konsekvenser – på lämpligt sätt reagera på de uppdagade överträdelserna och motverka framtida brott. Detta kan – beroende på brottets svårighetsgrad – även leda till avsked från arbetsplatsen eller omedelbart uppsägande av konsultavtal.

Ytterst ansvarig för vårt etiska arbete är företagets styrelse.

- Vi ger trygghet och inspiration till nyföretagare, innovatörer och entreprenörer genom rådgivning och utbildning